Your browser does not support JavaScript!
.賀!沈志隆老師獲2017中國電機工程學會傑出電機工程師獎(高雄分會)!!                  恭賀沈志隆老師榮獲: 國立高雄第一科技大學永久免評教授!!                  賀沈志隆老師獲105年度特殊優秀產學人才產學合作優良獎!!                 賀 沈志隆老師榮獲中華創新發明學會國際會士 CIIS Fellow
:::
2017 數位生活科技研討會(DLT-2017)
2017 數位生活科技研討會
Symposium on Digital Life Technologies (DLT-2017)

時間:106年6月24-25日
地點:嘉義大學

重要日期:
投稿截稿:中華民國106年3月15日
接受通知:中華民國106年4月15日
論文定稿:中華民國106年4月22日

相關網址:http://dlt2017.ncyu.edu.tw/
瀏覽數